eKomercyjnie.pl

Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – październik 2012

W październiku pojawiło się ponownie wiele wpisów dotyczących e-handlu. Niepokojące jest to, że właściwie e-sklepy ciągle dają się łapać na zapisy od dawna zakazane. W tym miesiącu nie pojawiła się żadna „rewolucyjna” klauzula, która wymuszałaby diametralne zmiany w regulaminach zgodnych z obowiązującym prawem na koniec września.

Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym? Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone? Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?Jeśli trzy razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne, niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

 

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

„Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.”

„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

„Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich błędów na stronie i w związku z tym informacje zawarte na naszej stronie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Nie odpowiadamy za nagłe zmiany wzornictwa, wybarwień oraz wymiarów wprowadzone przez producentów oferowanych mebli”

„Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo zachowania należytej staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie mogą być zatem podstawą do roszczeń wobec sklepu.

„Sklep internetowy [xxx] dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczone przy produktach były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy miało miejsce sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.
  

„[xxx] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.

„Przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni. [xxx] nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.”

„ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki, jeżeli […] c) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zadeklarowaną.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmę realizującą dostawę.

Za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie APTEKI, APTEKA nie ponosi odpowiedzialności.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

Reklamacje i zwroty

GWARANCJA: Klient pokrywa koszty transportu produktu do sklepu i z powrotem.

„[xxx] dokona zwrotu ceny produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

„Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie […]”

„Jeśli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 10 dni na podane przez Kupującego konto bankowe.”

„Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty opłat związanych z transferem środków ponosi kupujący.”

Koszty przesyłki nie są zwracane

Nie ma możliwości zwrotu towaru. Każdy produkt jest wystarczająco opisany, posiada 2 zdjęcia, w tym zbliżenie produktu. Ewentualna wymiana jest możliwa w przypadku gdy klient opisze w e-mailu szczegółowe przyczyny zwrotu, ale decyzja o przyjęciu zwrotu należy do sprzedającego”

„W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy przed wysłaniem towaru skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W innym przypadku, Zwracający towar będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy.
  

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.”

„Reklamowany towar nie może być używany, w przeciwnym razie sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.”

„Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nieużywanego, nieuszkodzonego produktu, w oryginalnym opakowaniu oraz otrzymanego wraz z przesyłką paragonu fiskalnego (rachunku). Gwarantujemy Państwu zwrot wartości towaru. Koszty dostawy i odesłania towaru ponosi kupujący.”

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku towaru nie używanego i nie noszącego śladów eksploatacji oraz gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą wyświetlacz), plomby zabezpieczające towar lub uszkodził worki foliowe w które był zapakowany towar lub akcesoria.”

„Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie jest uszkodzony, jest oryginalnie zapakowany wraz z kompletem dokumentacji i akcesoriów i nie nosi śladów eksploatacji.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

 

„Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu należy kierować bezpośrednio do producenta – na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem.”

Towar nie odebrany w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz firmy [xxx]

„Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

Warto zapamiętać:

 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.


Sąd właściwy dla sporu

„Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku z ze sprzedażą towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu jest Sąd powszechny ogólnie właściwy dla siedziby Sprzedawcy.”

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sprzedawcą a klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

„Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby [xxx].”

„Sądem właściwym rzeczowo dla rozpatrywania wszelkich ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu oraz działania portalu [xxx], jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby [xxx]”

„Jeśli jednak byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Szczecinie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.”

„Jeżeli nie jest możliwe polubowne załatwienie sporu właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela sklepu [xxx].

„Sądem właściwym dla wszelkich spraw spornych związanych z każdą działalnością portalu [xxx] jest sąd miejscowo właściwy według miejsca siedziby [xxx]”

„Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„[xxx] zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

„[xxx] zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych na portalu [xxx] Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na portalu [xxx]

„[xxx] zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Regulaminu bez powiadomienia.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.”

„Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.”

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

„Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie sklepu [xxx]. Przez Internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do salonu.”

W tym wypadku wszystko zależy od tego jak w regulaminie został określony moment zawarcia umowy. Na pewno w przypadku zapłaty przed odbiorem, ten zapis jest wadliwy. W przypadku płatności przy odbiorze i dodatkowego zapisu, że momentem zawarcia umowy jest moment dokonania zapłaty, można by taki zapis bronić. Za pewne jednak nie długo i nie wiem, czy warto ryzykować.

Autor wpisu

Tagi

1 komentarzy do tekstu

 1. Klaudia Jedynak

  Witam,czy mogę prosić o rozwinięcie:”sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.”-wniosłam pozew do Sądu Rejonowego zgodnego z miejscem mojego zamieszkania na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy-sprzedawca nie zgadzał się z tym ponieważ buty były użyte. Wyrokiem Sądu sprzedawca winien mi był w postępowaniu upominawczym zwrócić mi pieniądze. Wniesiono sprzeciw na podstawie art 34kpc. Powołano się również na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. akt I Acz 2138/12 z dnia 23 stycznia 2013r „roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia po odstąpieniu od umowy (art 494k.c.)nie mieści się w zakresie zastosowania art.34 k.p.c.,nie bedąc już roszczeniem o wykonanie umowy lub odszkodowanie z powodu jej niewykonania,lecz roszczeniem wynikającym ze zniweczenia łączącegi strony stosunku umownego na skutek jednostronnego oświadczenia woli jednej ze stron” W sprzeciwie od nakazu zapłaty podniesiono zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu,zgodnie bowiem z treścią art 27paragraf 1 kpc powództwo wytycza się przed Sąd pierwszej instancji,w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Dla mnie to niedorzeczne-konsultowałam całą sprawę z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta i między innymi powiedział,że miejscem do wniesienia sprawy jest miejsce mojego zamieszkania. Proszę o pomoc,na co mam się powołać w zażaleniu od tej decyzji?

  Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zobacz kolejny artykuł

Kupony rabatowe napędzają e-handel

Blisko 14 milionów złotych wyniesie w 2012 roku wartość ze sprzedaży za pośrednictwem kuponów rabatowych w Polsce. Szacuje się, że analogiczna wartość w Stanach Zjednoczonych, kolebce kuponów rabatowych, sięgnie aż 62 miliardów złotych. Skala tych kwot jest dowodem na to, że konsumenci nadal najchętniej sięgają po zakupy po promocyjnych cenach, coraz śmielej korzystając z ofert obniżających zakup produktów i usług dostępnych w Internecie.

Jak wynika z badania „Monitor Promocji 2012”, przeprowadzonego przez Monitor Promocji ARC Rynek i Opinia, aż 88 proc. konsumentów przy wyborze produktu w sklepie sugeruje się ofertą specjalną. Formą promocji, którą konsumenci wybierają najchętniej jest obniżenie ceny. Natomiast najpopularniejszym źródłem informacji na temat promocji jest Internet, gdzie za pomocą porównywarek cen produktów, czy serwisów oferujących kupony rabatowe i specjalne promocje, można znaleźć najbardziej atrakcyjne oferty agregowane w Sieci.

Amerykanie do kuponów rabatowych przekonali się już jakiś czas temu, co wpisuje się w trend rewolucji cyfrowej, jak i zmniejszania wydatków w obliczu widma przedłużającego się kolejnego kryzysu finansowego. Obecnie ponad 90 milionów dorosłych mieszkańców USA robiąc zakupy online korzysta z dostępnych na różnych portalach kuponów rabatowych. Polacy także nie widzą potrzeby w płaceniu całej wartości zamówienia, dostrzegając potencjał drzemiący w kuponach, oferujących zniżki w wysokości od kilku do kilkudziesięciu procent. Przewagą rynkową kuponów nad sezonowymi promocjami czy ofertami zakupów grupowych jest ich ciągła dostępność oraz faktyczne zapotrzebowanie na dany zakup. Kupujący, realizując swoje plany zakupowe, sprawdza na serwisach oferujących kupony rabatowe, czy posiadają aktualnie ofertę rabatu do interesującego go sklepu. Jeśli tak – kupujący pobiera z serwisu kod oferujący rabat, który wykorzystuje następnie w momencie płatności online.

„Polacy coraz chętniej sięgają po różnego rodzaju promocje oferowane na zakupy online, szczególnie po kupony rabatowe – obecnie korzysta z nich co trzeci polski internauta. Wśród głównych korzyści kuponów oferowanych przez CupoNation wymieniają ich dostępność, bogatą i przekrojową ofertę sklepów znajdujących się w serwisie, jasny i intuicyjny układ graficzny pomagający szybko i sprawnie poruszać się po serwisie. Od momentu wprowadzenia serwisu na polski rynek, czyli od września br., liczba użytkowników stale rośnie. Początkowo były to głównie kobiety, obecnie obserwujemy wzrost aktywności mężczyzn, którzy coraz chętniej sięgają po zakupy online z rabatem” – mówi Katarzyna Kazior, Dyrektor Zarządzająca w CupoNation.

Źródło: CupoNation

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zobacz kolejny artykuł

Kończymy zapisy do Dnia Darmowej Dostawy 2012 – ostatni moment na Twoje zgłoszenie!

Dzisiaj o północy kończymy zapisy do tegorocznej edycji Dnia Darmowej Dostawy. Akcja, która ma promować zakupy w sieci, przyciągnęła już niemal 1500 sklepów i cały czas moderatorzy akceptują nowe wpisy (w kolejce czeka ponad 200 zgłoszeń). Dzień Darmowej Dostawy 2012 odbędzie się 3 grudnia, dlatego zapisz swój sklep jak najszybciej!

Kliknij i zarejestruj swój sklep w akcji Dzień Darmowej Dostawy 2012 »

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania sprzedawców:

Czym jest Dzień Darmowej Dostawy (w skrócie DDD)?
Głównym celem akcji Dzień Darmowej Dostawy jest zachęcenie jak największej liczby osób do zrobienia zakupów w sieci (jako alternatywy dla odwiedzania tradycyjnych sklepów). Darmowa dostawa dobrze przemawia do osób, które do tej pory nie zamawiały w sieci, ale również dodatkowo zachęca dotychczasowych e-klientów do ponownych zakupów.

Zgłosiliśmy sklep, ale nie nie ma go na stronie. Dlaczego?
Najprawdopodobniej sklep znajduje się w kolejce wpisów do moderacji. Obecnie jest ponad 200 nierozpatrzonych jeszcze zgłoszeń i nasi moderatorzy zatwierdzają je według kolejności wypełnienia formularza. Na pewno sklep będzie widoczny na stronie akcji w dniu 3 grudnia, zazwyczaj wpisy są akceptowane w ciągu 24-48 godzin.

Gdzie mogę znaleźć materiały do promocji akcji DDD2012 w swoim sklepie?
Wszystkie materiały do promocji DDD (bannery, szablon mailingu, logotyp) udostępniamy od 14-ego listopada na oficjalnej stronie, w sekcji „Dla Sprzedawców” – klikajcie tutaj.

Nie pasuje mi rozmiar dostępnych bannerów oraz szablon mailingu (np. mam u siebie minimalny próg zamówienia 20 zł brutto). Co zrobić?
Śmiało modyfikuj udostępnione przez nas grafiki i materiały pod katem swojej strony! To wzory, które można dostosować do swoich potrzeb w celu uzyskania jak najlepszego efektu. Nie zapominaj jednak o obowiązkach przewidzianych w naszym regulaminie.

Czy w tym roku można ustawić próg minimalnych zamówień?
Tak. Maksymalna kwota takiego progu to 20 (słownie: dwadzieścia) zł brutto. Szczegóły opisujemy w regulaminie akcji DDD2012.

Kliknij i zarejestruj swój sklep w akcji Dzień Darmowej Dostawy 2012 »


Partnerzy Dnia Darmowej Dostawy 2012 – firmy wspierające polskie sklepy
Tegoroczny Dzień Darmowej Dostawy nie byłby możliwy bez wsparcia firm świadczących usługi dla sklepów internetowych. Dziękujemy za pomoc i Waszą uwagę kierujemy na:

Partnerzy PREMIUM:

Unizeto Technologies SA jest uznaną w Polsce i na świecie firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. Unizeto Technologies utworzyło pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM), wystawiający m.in. certyfikaty SSL, które są na zaufanych listach najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
Promocja dla sklepów już niedługo!
Apaczka.pl to portal świadczący usługi kurierskie i logistyczne zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Współpracujemy z największymi kurierami w branży (m.in. UPS, DPD, OPEK), dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć Twoją przesyłkę do każdego miejsce w Polsce i do ponad 230 krajów na całym świecie.
Promocja od Apaczka.pl dla sklepów »

Pozostali Partnerzy:

Rajapack.pl – jesteśmy polskim oddziałem Raja Group, dzięki czemu korzystamy z 60 lat doświadczenia, obecności w 14 europejskich krajach oraz współpracy z ponad 500 000 zadowolonych klientów. W Polsce działamy od 1998 roku, oferując szeroki asortyment opakowań służących do zabezpieczania wysyłanych lub magazynowanych produktów. Nasza dewiza to wysoka jakość i profesjonalna obsługa!
Promocja od Rajapack dla sklepów: kod rabatowy -45% -> rajapack.pl12
Kuriernet.pl – od przeszło 3 lat nieustannie świadczymy usługi pośrednictwa usług kurierskich dla firm oraz osób prywatnych. Naszym nadrzędnym celem jest wysoka jakość usług oraz konkurencyjna oferta. Codziennie zapewniamy dostęp do najlepszych usług kurierskich starając się przy tym, aby nasi Klienci otrzymali obsługę na najwyższym poziomie.
Promocja od Kuriernet.pl dla sklepów »
iMall24.pl – portal należący Comarch S.A., jednego z największych polskich producentów oprogramowania do zarządzania firmą. Działa po to, żeby rozwijać handel internetowy – żeby zarówno Sprzedawcom jak i Kupującym zapewnić bezpieczeństwo zakupów i dostęp do szerokiej, unikatowej oferty towarów i usług. W iMall24 oferowane są bardzo różnorodne produkty. Często są to niszowe oferty niedostępne w sprzedaży internetowej nigdzie indziej.
SENDIT.pl to platforma wysyłkowa Grupy Allegro, dzięki której szybko, tanio i wygodnie zamówisz krajowe oraz międzynarodowe usługi kurierskie w atrakcyjnych cenach. Korzystając z usług Sendit.pl masz pewność, że zadbamy o Twoje zamówienie na każdym etapie jego realizacji. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, pomożemy także w procesie reklamacji. Z nami wysyłka jest pewna i bezpieczna. Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo Twoich przesyłek, dlatego zawsze korzystamy z usług solidnych partnerów, takich jak UPS, DPD i InPost.
Promocja dla sklepów już niedługo!
Shoper.pl to kompleksowe i wygodne rozwiązanie do zarządzania sklepem internetowym oferujące pełny zakres funkcji pozwalających na sprawne prowadzenie biznesu w sieci. Twórcą oprogramowania jest firma DreamCommece S.A., która od prawie 7 lat rozwija narzędzie zgodnie z potrzebami rynku. Z oprogramowania korzysta już ponad 7000 sklepów.
Promocja od Shoper.pl dla sklepów »
Groupost.pl to platforma internetowa do sprzedaży usług kurierskich. Klienci serwisu biorą udział w aukcji kuponów. W zależności od oferty, kupon to jedna lub więcej przesyłek. Klienci mogą kupić dowolną ilość kuponów. Groupost nie jest firmą kurierską, ani brokerem jest platformą internetową, umożliwiającą zakup usług firm kurierskich.
Promocja dla sklepów już niedługo!
PayByNet.pl to system gwarantowanych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego. To obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po zatwierdzeniu przelewu przez klienta.
Promocja dla sklepów już niedługo!
GetReponse.pl – partner technologiczny Dnia Darmowej Dostawy 2012 – nowoczesna platforma oferująca setki praktycznych, multimedialnych rozwiązań niezbędnych do prowadzenia profesjonalnych i efektywnych kampanii marketingowych z wykorzystaniem e-maili.
Ceneo.pl jest jednym z największych serwisów e-commerce w Polsce. Dostarcza swoim użytkownikom narzędzia, które umożliwiają łatwe i szybkie wyszukiwanie produktów oraz korzystnych ofert sklepowych. Nowością na Ceneo jest możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio w serwisie bez konieczności przechodzenia do sklepu.
Brand24.pl to narzędzie do efektywnego monitorowania tego co o Twojej marce, produkcie mówi się w Internecie. To również narzędzie do pomiaru nateżenia szumu (buzz), który pojawia się wokół wybranej marki, produktu lub słowa kluczowego. Serwis zapewnia pełne archiwum tego, co o Twoim produkcie lub marce mówiło i mówi się w sieci.
KodyRabatowe.pl są częścią międzynarodowej sieci witryn internetowych. Dostarczamy kody rabatowe do większości polskich sklepów internetowych. Polska wersja powstała we wrześniu 2010 roku. Jesteśmy wiodącą marką na m.in. polskim, norweskim i duńskim rynku kodów rabatowych. Obecnie działamy w 13 krajach.
Afiliant.com to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma działająca na rynku marketingu afiliacyjnego. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie reklamy internetowej opartej na modelu efektywnościowym, tworzenia i obsługi efektywnych programów partnerskich.
FreshMail.pl to intuicyjny i profesjonalny system do e-mail marketingu, który od 2008 roku zdobył uznanie prawie 10 000 Klientów. Co roku wprowadzamy do systemu średnio 26 nowych funkcjonalności – część z nich do dnia dzisiejszego jest niedostępna w innych systemach do e-mail marketingu.
eCommerce24h.pl to oprogramowanie sklepu internetowego i hurtowni internetowej. Zapewniamy hosting, aktualizacje oraz nadzór 24h/dobę co pozwoli Ci rozwinąć skrzydła w e-biznesie. Naszą misją jest jak najlepsza pomoc naszym klientom w obsłudze sklepów internetowych i dostarczanie im nowych, poprawiających komfort pracy rozwiązań.

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)