eKomercyjnie.pl

Pytania i odpowiedzi o e-commerce: Jak dokumentować sprzedaż zagraniczną na rzecz osób prywatnych?

infakt-logoInternet otwiera przedsiębiorcom drogę do oferowania swoich towarów i usług odbiorcom spoza rodzimego kraju. W takim przypadku niezbędna jest znajomość regulacji dotyczących transakcji zagranicznych. Inaczej wygląda rozliczanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych z UE, a inaczej z krajów spoza Wspólnoty. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych spoza Polski?

W niniejszym tekście analizujemy sprzedaż na rzecz osób prywatnych, tj. nieprowadzących działalności gospodarczej. Zasady dotyczące sprzedaży dla firm spoza Polski są nieco inne i zostaną opisane przy innej okazji.

Sprzedaż towarów dla klientów z UE to zazwyczaj sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż towarów przez Internet nabywcom prywatnym z krajów UE oznacza zazwyczaj tzw. sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju. Jest ona uregulowana w polskiej Ustawie o VAT.

Ogólna zasada mówi, że towar wysyłany przez przedsiębiorcę do klienta prywatnego z UE powinien być opodatkowany w kraju klienta. Od tej zasady istnieje wyjątek z którego korzysta większość przedsiębiorców. Polega on na tym, że jeśli wartość wysyłanych towarów do danego kraju UE nie przekroczy w danym roku kwot limitów (opisanych w kolejnym akapicie), to polski przedsiębiorca może naliczać VAT według krajowych stawek.

Dzięki temu przedsiębiorca nie musi rejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju UE, z którego pochodzą klienci. Może jednak to zrobić, jeśli uzna, że jest to korzystniejsze. Kiedy tak się stanie? Oczywiście wówczas, gdy w kraju przeznaczenia VAT na dany towar jest niższy.

Przy sprzedaży wysyłkowej trzeba spełnić kilka kryteriów i uważać na limity

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium UE ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim, sprzedawca musi być zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT. Odbiorcami mogą być zarówno osoby prywatne (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej), jak i zagraniczni przedsiębiorcy z UE oraz inne podmioty (które są podatnikami VAT czynnymi lub zwolnionymi). Ponadto, na warunkach sprzedaży wysyłkowej nie można rozliczyć:

 • nowych środków transportu,
 • towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przed podmiot działający na jego rzecz,
 • wyrobów akcyzowych,
 • towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, do których opodatkowania stosuje się zasady VAT-marża.

Nie oznacza to, że takich towarów nie można wysłać pocztą. Nie można natomiast ich opodatkować w ramach przepisów o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, gdyż wówczas mają zastosowanie regulacje dotyczące tzw. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Zgodnie z zasadą opisaną w poprzednim akapicie, przedsiębiorca musi pilnować limitu sumarycznej wartości netto wysyłanych towarów do danego kraju UE w bieżącym roku kalendarzowym, który pozwala na opodatkowanie sprzedaży w Polsce. Limity dla przykładowych krajów UE w 2013 roku wynoszą:

tabela-infakt

Aby przedsiębiorca miał prawo naliczyć podatek VAT w Polsce, nie może przekroczyć powyższych limitów sprzedaży wysyłkowej na rzecz poszczególnych krajów. Dla każdego kraju przeznaczenia stosuje się osobny limit, a przy wyliczaniu wartości sprzedaży nie wlicza się do niej podatku VAT.

Sprzedaż wysyłkową należy prawidłowo udokumentować

Przede wszystkim, przedsiębiorca powinien pamiętać, że nawet jeśli sprzedaż następuje na rzecz osoby prywatnej z UE, to ma obowiązek wystawienia faktury VAT. Ponadto, jeśli nie przysługuje mu zwolnienie z kasy fiskalnej, musi najpierw zarejestrować transakcję na kasie, a później do paragonu wystawić fakturę VAT. Nie może to być faktura uproszczona, ponieważ zabraniają tego przepisy.

Na tym nie koniec. Przy założeniu, że przedsiębiorca realizuje sprzedaż wysyłkową za pomocą kuriera lub poczty, do rozliczenia transakcji trzeba dysponować dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru przez klienta.

Jeśli z dokumentów nie wynika jednoznacznie, czy towar dotarł do nabywcy, przedsiębiorca może posiłkować się innymi dokumentami np. powiadomieniami od poczty lub kuriera, korespondencją z nabywcą, bądź potwierdzeniem zapłaty za towar.

Jeśli przedsiębiorca nie otrzyma tych dokumentów przed 25. dniem miesiąca przypadającego po rozliczanym okresie (w tym terminie trzeba rozliczyć i zapłacić VAT), to nie ujmuje takiej transakcji w ewidencji sprzedaży VAT. Jeśli przedsiębiorca otrzyma dokumenty przed upływem terminu złożenia kolejnej deklaracji, może wykazać w niej sprzedaż wysyłkową. Jeśli nie, przedsiębiorca traktuje taką transakcję jak krajową. Co oznacza potraktowanie transakcji jako sprzedaży krajowej? Jeśli przedsiębiorca przekroczył limit dla danego kraju przeznaczenia albo zarejestrował się tam jako podatnik VAT, powinien naliczyć podatek VAT zarówno tam, jak i w kraju. W okresie, w którym ostatecznie przedsiębiorca otrzyma dokumenty, możliwa jest korekta.

Sprzedaż usług dla UE i krajów trzecich różni się stawkami VAT

Oczywiście sprzedaż towarów wysyłkowo za granicę może być kosztowna – zapewne częstszym przypadkiem jest wobec tego sprzedaż usług. Chodzi tutaj o m.in. usługi hostingu, dostępów do aplikacji internetowych i gier, płatne dostępy do treści stron internetowych, a także e-booki. Przedsiębiorcy oferujący takie usługi na rzecz zagranicznych osób prywatnych dokonują tzw. eksportu usług.

W przypadku usług na rzecz osób prywatnych z UE sprawa jest prosta. Świadczenie usługi należy potraktować jak sprzedaż krajową i doliczyć stosowną, krajową stawkę VAT.

Inaczej jest w przypadku osób prywatnych z krajów trzecich (tj. spoza UE). Wtedy przyjmuje się, że usługa jest świadczona na terenie kraju nabywcy (czyli zagranicznego klienta) i tam powinna być opodatkowana. W związku z tym, taka transakcja w ogóle nie podlega pod polską Ustawę o VAT.

Aby dowiedzieć się w którym momencie i czy w ogóle należy odprowadzić VAT w kraju nabywcy, należy zapoznać się z przepisami podatku VAT obowiązującymi w danym kraju.

Sprzedaż towarów poza UE może być opodatkowana stawką 0%

Sprzedaż towarów poza UE stanowi tzw. eksport towarów i podlega podatkowi VAT. Możliwe są dwa wyjścia – opodatkowanie towaru jak sprzedaż krajową lub zastosowanie preferencyjnej stawki 0%. Oczywiście, warto postarać się o to, aby móc zastosować preferencyjną stawkę i obniżyć cenę dla klientów prywatnych z zagranicy. Aby jednak skorzystać ze stawki eksportowej trzeba spełnić szczególne wymagania.

Aby można było mówić o eksporcie towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • eksport następuje z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej,
 • jest dokonany w ramach dostawy towarów,
 • został potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Obawy przedsiębiorców budzi zazwyczaj ostatni punkt. Tymczasem odprawa celna towarów nie musi być skomplikowana. W przypadku większości towarów nie ma ceł na wywóz towaru, zatem po stronie przedsiębiorcy leży jedynie obowiązek odpowiedniego zadeklarowania przesyłki.

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z firmy kurierskiej, odprawę celną może dokonać w jego imieniu firma kurierska. Zazwyczaj jest to tzw. zbiorcza odprawa celna. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wystarczy, aby przedsiębiorca skontaktował się z firmą kurierską z której usług zamierza skorzystać.

Towary wysyłane pocztą również można odprawić. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Finansów, otworzyć zakładkę Służba Celna, a następnie Systemy Informatyczne ECS/AES, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje. Po dokonaniu odprawy, przedsiębiorca otrzymuje specjalny kod, który nanosi na specjalnym druku lub wpisuje na nalepce adresowej przesyłki.

Kiedy przedsiębiorca nabywa prawo do zastosowania stawki 0%?

Warunkiem zastosowania stawki 0% jest otrzymanie od firmy przewozowej papierowego lub elektronicznego potwierdzenia dokonania wywozu towaru.

Jak zaewidencjonować taką sprzedaż? Przedsiębiorca ma prawo wykazać ją w deklaracji VAT w okresie rozliczeniowym zgłoszenia procedury wywozu, jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres (np. za miesiąc albo za kwartał) otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru. Jeśli tak się nie stanie, przedsiębiorca nie ujawnia tej sprzedaży w ewidencji. Należy ją wykazać dopiero w następnym okresie rozliczeniowym i to niezależnie od tego, czy wymagane dokumenty zostały zgromadzone. Różnica polega na tym, że wtedy przedsiębiorca ma obowiązek naliczyć krajową stawkę VAT. Jeśli dokumenty zdążą dotrzeć do przedsiębiorcy do czasu złożenia deklaracji podatkowej za ten drugi okres, wtedy ma szansę jeszcze zastosować stawkę 0%. W przeciwnym razie, taka sprzedaż zostaje uznana za krajową do czasu aż przedsiębiorca otrzyma wymagane dokumenty. Po otrzymaniu dokumentów, przedsiębiorca nabywa prawo skorygowania naliczonej stawki VAT i zredukowania jej do 0%.

Czy sprzedaż za granicę rejestruje się na kasie fiskalnej?

Przepisy podatkowe mówią o obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czy dotyczy to również sprzedaży na rzecz klientów prywatnych z krajów UE lub krajów trzecich? Odpowiedź brzmi, niestety, twierdząco. W takim przypadku sprzedawcę obowiązują te same przepisy dotyczące zwolnień ze stosowania kasy fiskalnej, co sprzedawców działających w Polsce. Zostały one opisane w tym artykule.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorca eksportuje towary na rzecz osób prywatnych a zwolnienie z kasy mu nie przysługuje? Wówczas musi wystawiać paragony. Wystawianie paragonów przy eksporcie może jednak wiązać się z trudnościami technicznymi, dotyczącymi opisanych powyżej zasad stosowania stawki 0%. Zmiana stawki może wymagać dokonywania korekt za pomocą stosownych zapisów w ewidencji korekt kasy fiskalnej i sprzedawca musi o tym pamiętać.

 

Autorem powyższego materiału jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt – firmy oferującej księgowość z dostępem do dokumentów i finansów w aplikacji online, darmowym kurierem i profesjonalną obsługą księgową.

Autor wpisu

4 komentarzy do tekstu

 1. Rafał G.

  Świetny artykuł. Prosto i przejrzyście napisany nawet dla osób nie mających na co dzień do czynienia z prawem podatkowym. Dziękuję za rzetelne informacje.

  Odpowiedz ↓

 2. A co w przypadku SaaS? Czy do sprzedaży usługi zagranicę również stosowane są jakieś wygibasy czy przedsiębiorca może być nie-vat-owcem?

  Odpowiedz ↓

 3. Aleksandra

  KiP utrzymuje, że sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju nie podlega ewidencji na kasie, jej nie dotyczy rozporządzenie dotyczące zwolnień. W rozporządzeniu jest mowa o dostawie towarów, a dostawa towarów to sprzedaż a ustawodawca rozgraniczył w ustawie ‚sprzedaż’ od ‚sprzedaży z terytorium kraju’ i stąd ta druga nie dotyka rozporządzenia w ogóle. Takie mają stanowisko MF i tak je przekazują na info.

  Odpowiedz ↓

 4. Czyli nievatowiec (obowiazek kasy) nie moze sprzedawac np na ebayu do krajow UE? Musze „stac sie” vatowcem?

  Odpowiedz ↓

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zobacz kolejny artykuł

Zawodowcy e-commerce na roadshow Akademii Unity

Na scenie sami praktycy branży. Na widowni ci, dla których sprzedaż internetowa to codzienna praca. W roli głównej e-commerce. 20 maja rusza wiosenna edycja cyklu bezpłatnych konferencji „E-commerce w Praktyce” od Akademii Unity. Właśnie rozpoczęły się zapisy, a do udziału w tym wydarzeniu zaprasza też eKomercyjnie.pl.

Od wielu lat doradzają polskim e-sklepom, jak skutecznie poruszać się po e-rynku. W czasie bezpłatnych konferencji Akademii Unity, odwiedzą 5 największych polskich miast (20.05 Kraków, 21.05 Wrocław, 22.05 Poznań, 23.05 Gdańsk, 24.05 Warszawa), by spotkać się w terenie z lokalnymi przedstawicielami branży e-commerce.

akademia-unity

Kogo zobaczymy wśród zawodowych znawców sprzedaży internetowej? O tym, dlaczego klienci nie decydują się na zakupy w sklepie internetowym i jak ich zatrzymać, by wydatki na reklamę okazały się trafioną inwestycją, opowie Anna Rak z Trusted Shops. W temacie promocji rad udzielał będzie też Dariusz Kieda z Grupy Unity, który wyjaśni korzyści płynące z content marketingu i szerokiego SEO. Niezależnie od wybranej formy reklamy należy poruszać się w granicach prawa. Dlatego o tym, jak korzystać z danych osobowych klientów w akcjach marketingowych, nie łamiąc przy tym prawa, wyjaśni radca prawny Marianna Poproch-Wesołowska. Ze świata reguł do świata logistyki, przeniesie uczestników Natalia Koszczyczarek z Sendit.pl, która zajmie się tematem optymalizacji, kosztów przesyłek.

Po raz pierwszy, uczestnicy roadshow będą mieli także okazję wysłuchać duetu Mariusza Wesołowskiego (mariuszwesolowski.pl) oraz Sławomira Rajcha (srajch.pl), którzy na „planecie e-biznesu i księżycu miękkich kompetencji” mogą spokojnie czuć się gospodarzami. Na co dzień szkolą graczy e-rynku, a w czasie konferencji Akademii Unity zajmą się e-commerce czterech P: praktycznym, premiowanym, potrzebnym, przyszłości.

Uczestnicy roadshow wysłuchają też m.in. Krzysztofa Murzyna, stratega i trenera biznesowego z Grupy Unity, który doradza takim liderom branżowym jak Leroy Merlin czy EURO RTV AGD.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w roadshow Akademii Unity, należy zarejestrować się przez formularz na tej stronie. Tam też znajdują się najnowsze informacje dotyczące agendy i miejsc spotkań.

Patronami medialnymi wydarzenia są: eKomercyjnie.pl, Dziennik Internautów, Marketing przy Kawie, wspieram-biznes.eu, Mam Startup, Nowy Marketing, Ebo.edu.pl, Network Magazyn, Decyzje-IT.pl.

Źródło: Grupa Unity

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zobacz kolejny artykuł

Łowcy Rabatów – innowacyjna aplikacja Paczkomatów InPost

inpost-logoPaczkomaty InPost uruchomiły nowatorską aplikację Łowcy Rabatów, oferującą rabaty na zakupy w wiodących polskich sklepach internetowych nawet do 70%. Narzędzie oparte na mechanizmie crowdsourcingu, przynosi sklepom wzrost sprzedaży o ponad 30%.

Według PBI obroty e-sklepów i platform aukcyjnych wyniosły w zeszłym roku ok. 20 miliardów złotych. Jest więc o co się bić i … nie brakuje do tego chętnych – samych sklepów internetowych jest już w Polsce 16 tysięcy. Jeśli dołożymy do tego informację, że 3 na 4 kupujących w sieci oczekuje wygody, oszczędności czasu i możliwości złożenia zamówienia o każdej porze dnia i nocy, otrzymamy obraz e-commerce jako branży o ogromnym potencjale biznesowym, ale też niezmiernie trudnej. Rosnące oczekiwania konsumentów e-handlu sprawiają, że firmy inwestują w podniesienie jakości obsługi klienta
i innowacyjne rozwiązania marketingowe.

Odpowiadając na te potrzeby, Paczkomaty InPost uruchomiły nowatorską aplikację Łowcy Rabatów, dzięki której użytkownicy usługi mogą pobrać rabaty na zakupy nawet do 70%. Narzędzie pozwala promować produkt i sklep poprzez wykorzystanie potencjału fanpage‘u i ogromną bazę użytkowników usługi. Aplikacja pozwala na szybki wzrost liczby przekierowań na stronę sklepu promującego ofertę, wzrost świadomości marki w grupie docelowej i zwiększenie sprzedaży. To, obok dni darmowej dostawy, jeden z najbardziej efektywnych modeli współpracy ze sklepami – z danych partnerów wynika, że udział
w aplikacji powoduje wzrost sprzedaży aż o ponad 30%.

„Paczkomaty InPost to nie tylko partner logistyczny, który szybko i tanio dostarczy przesyłkę. Dzięki innowacyjnym projektom marketingowym zapewniamy naszym partnerom silne wsparcie sprzedażowe. Umożliwiamy skuteczne wypromowanie oferty w najważniejszych dla branży okresach np. przed Gwiazdką. Takie narzędzia jak aplikacja Łowcy Rabatów pozwala na stałe wsparcie sprzedaży partnerskich sklepów i zwiększenie liczby peaków sprzedażowych“ – mówi Jacek Siekierczak, Brand Manager, Paczkomaty InPost.

Duża efektywność narzędzia ma swoje źródło w ogromnej popularności wśród konsumentów. Już w pierwszych dwóch dniach od uruchomienia aplikacji użytkownicy pobrali ponad 1500 kodów rabatowych. Z aplikacji korzysta średnio 5 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie.

Mechanizm Łowców Rabatów jest niezwykle prosty. W każdym tygodniu do narzędzia trafia sześć zupełnie nowych ofert rabatowych. Wszyscy dwiedzający mają dostęp do podstawowej zniżki. Aby uzyskać jeszcze większy rabat należy polecić wybraną ofertę co najmniej dwóm znajomym. Dzięki temu zyskujemy większe zniżki. Zabieg ten powoduje lawinowy wzrost wejść i przekierowań na strony sklepów promujących swoje produkty poprzez Łowców Rabatów.

Źródło: Paczkomaty InPost

Autor wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Newsletter

BONUS: Jak się robi e-handel w Polsce?
72-stronicowy ebook (pdf)
- zbiór wywiadów z właścicielami sklepów

Zamknij

Najlepsze poradniki i informacje
e-commerce prosto na Twój e-mail!

Bonus dla Ciebie:
PDF, 72 strony!

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć prenumeratę newslettera od eKomercyjnie.pl.

Od razu wyślemy do Ciebie:

 • BONUS #1: Jak się robi e-handel w Polsce? Rozmowy z właścicielami sklepów internetowych (magazyn .pdf, aż 72 strony!)
   
 • BONUS #2: Piętnaście gotowych sposobów na ulepszenie sklepu internetowego!
  (poradnik .pdf)